Menu

CV storing/onderhoud gaslekkage of een verstopping? Neem direct contact op met 085 800 4567

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende (met hoofdletters aangeduide) begrippen (in meervoud of enkelvoud) verstaan:

 • Eenmalig onderhoud: Het op verzoek van de Opdrachtgever eenmalig laten reinigen van het riool- en ventilatiesysteem.
 • Riool- en Ventilatiesysteem: Het systeem omvat het rioolsysteem, inclusief putten, buizen, en eventuele pompen, alsmede het ventilatiesysteem, inclusief mechanische ventilatieboxen, WTW-units, ventielen en ventilatiekanalen.
 • Eenmalige reiniging: Het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden aan het riool- en/of ventilatiesysteem.
 • Eenmalige vervanging: Het vervangen van verouderde of defecte onderdelen van het riool- en/of ventilatiesysteem.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met RioVent Riool- en Ventilatietechniek een overeenkomst aangaat voor het leveren van diensten, werkzaamheden en leveringen.
 • RioVent Riool- en Ventilatietechniek: Het bedrijf RioVent Riool- en Ventilatietechniek, gevestigd te Daalwijkdreef 47, 1103 AD in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91388546.

Artikel 2 – Riool- en Ventilatiesysteem

 1. Voor een Eenmalige reiniging, Vervanging, of ander onderhoud dient het Riool- en Ventilatiesysteem te voldoen aan de volgende vereisten:
  • Het systeem mag geen asbesthoudende materialen bevatten.
  • Het systeem moet vrij zijn van obstakels zoals bekabeling, draden, of andere materialen die niet oorspronkelijk bij het systeem horen.
  • De toegankelijkheid van het riool- en ventilatiesysteem moet goed en veilig zijn, ter beoordeling van RioVent Riool- en Ventilatietechniek.
 2. De Opdrachtgever garandeert dat het Riool- en Ventilatiesysteem aan de gestelde vereisten voldoet.
 3. Voor systemen die speciale aandacht of voorzieningen vereisen, dient de Opdrachtgever RioVent Riool- en Ventilatietechniek hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele aanpassingen worden in overleg met de Opdrachtgever vastgesteld.

Artikel 3 – Diensten

 1. Voorafgaand aan het uitvoeren van een Eenmalige reiniging of andere diensten wordt aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt of er van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken.
 2. Voor een Eenmalige reiniging of ander onderhoud van het riool- en/of ventilatiesysteem gelden de volgende voorwaarden:
  • De Eenmalige reiniging omvat het reinigen van het systeem, inspectie op werking, eventuele vervanging van onderdelen, en het maken van voor- en na foto’s.
  • Eventuele kosten voor materialen of arbeidsloon bij storingen zijn niet inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 – Betalingen

 1. Betaling van de geleverde diensten vindt plaats na voltooiing van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij annulering van een afspraak binnen 48 uur voor de geplande datum wordt een annuleringskosten van €50,- in rekening gebracht.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. RioVent Riool- en Ventilatietechniek streeft naar een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade direct of indirect veroorzaakt door de werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Artikel 6 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RioVent Riool- en Ventilatietechniek en de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 7 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RioVent Riool- en Ventilatietechniek gevestigd is.

Artikel 8 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

RioVent Riool- en Ventilatietechniek behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden tijdig bekendgemaakt aan de Opdrachtgever.

Artikel 9 – Privacy

RioVent Riool- en Ventilatietechniek verwerkt persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de Opdrachtgever.

× U kunt ons ook Whatsappen!